فرازی از مجید عنان‌پور، قاری قرآن/ سوره مبارکه حمد فرازی از مجید عنان‌پور، قاری قرآن/ سوره مبارکه حمد